Tải mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT

Mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT

(TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ)
——-

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                        —————

Số: …………………..

                           ……….., ngày …… tháng …… năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:

(Tên Nhà đầu tư/ Tên doanh nghiệp)
Địa chỉ:

Mã số dự án /Mã số doanh nghiệp (nếu có):

                (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) …………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………..…………………………………………………………………..………………

Điện thoại: ………………………………………………..……… Fax: ……………………….………………..…………

Email: ……………….…………………………………………… Website: …………………………..…………………

Trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh, sau khi xem xét hồ sơ mã số: …………………………. đã nhận ngày…. tháng…. năm……… của Ông/Bà: …….…… về việc: ………………………….

mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư

mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư

(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau: ……………………………………………………………….………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Phòng ĐKKD tỉnh/thành phố…….;
– Lưu: …………

                 CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
                   (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu thông báo về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!