Tải mẫu thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT

Mẫu thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …………………..

                   ……….., ngày …… tháng …… năm …..

 

THÔNG BÁO

Về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

                   Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Phòng Đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………….……..……………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………..…….

Điện thoại: ……………….…………………….…………. Fax: ………………………………..………………………..

Email: ……………………………………………………… Website: ……………………………………….…………….

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty, mã số hồ sơ: đã nhận từ Quý cơ quan ngày ……. tháng ……. năm …….. về việc …………………………….

mẫu thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

mẫu thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ thì ghi:

Phòng Đăng ký kinh doanh xác nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ (chưa bao gồm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa hợp lệ thì ghi:

Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau: ………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Xin gửi Quý cơ quan để tổng hợp.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: …………

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!