Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – Mẫu HK02

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 được dùng trong các trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú...

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU

1. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được quy định ở đâu?

     Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu là biểu mẫu được dùng trong các trường hợp như đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi  đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu… Đây là biểu mẫu do Bộ công an ban hành tại Thông tư số 36/2014/TT-BCA, khi thực hiện các thủ tục cần đến biểu mẫu này, người dân sẽ được cung cấp biểu mẫu sẵn và điền thông tin.

     Tuy nhiên, đây là biểu mẫu được dùng theo quy định của Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013. Từ ngày 01/7/2021, Luật cư trú 2020 có hiệu lực thì biểu mẫu này đã không còn được sử dụng nữa.

2. Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành 
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU 2018

     Kính gửi: …………………………….Thông tin về người viết phiếu báo

 1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:……………..
 2. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:……………………………………….
 3. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………
 4. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

      …………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:……………………..

 1. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu
 2. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:………………..
 3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:…………………
 4. CMND số:……………………………. 7.Hộ chiếu số:………………………………………………….
 5. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….
 6. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………..
 7. Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………..
 8. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………….
 9. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

      ……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:………………………..

 1. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14.Quan hệ với chủ hộ:………………..
 2. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày,tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu hk 02

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú;thay đổi nơi  đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú… đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II.

 • Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;

b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;

c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 • Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
 • Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
 • Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:

a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;

b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

 • Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

     >>> Tải mẫu phiếu báo thay đổi nhân khẩu– mẫu hk02 ban hành theo tt số 36/2014/tt-bca

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi như: thủ tục nhập hộ khẩu, thủ tục đăng ký tạm trú, thời gian đăng ký hộ khẩu… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi ủa Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Liên kết tham khảo: