Tải mẫu giấy chuyển hộ khẩu

Tải mẫu giấy chuyển hộ khẩu: GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU 1. Họ và tên (1):......................2. Tên gọi khác (nếu có):........................

1. Khi nào phải cấp giấy chuyển hộ khẩu?

     Theo quy định tại Luật cư trú năm 2006 thì giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân khi chuyển nơi thường trú hay còn gọi là chuyển hộ khẩu từ nơi này đến nơi khác.

     Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp khi chuyển hộ khẩu người dân đều phải xin cấp giấy chuyển hộ khẩu. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp trong các trường hợp sau đây:

  • Khi chuyển hộ khẩu ra ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
  • Khi chuyển hộ khẩu ra ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

     Kể từ ngày 01/7/2021, Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực đã có một số thay đổi về thủ tục chuyển hộ khẩu, trong đó có thay đổi là trong mọi trường hợp khi chuyển hộ khẩu công dân đều không phải xin giấy chuyển hộ khẩu như quy định cũ trước đây.

2. Mẫu giấy chuyển hộ khẩu

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./GCHK

 

 

 

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

1. Họ và tên (1):…………………………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác (nếu có):………………………………………………………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……………..4. Giới tính:……………………………………….

5. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

6. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………..

7. Dân tộc:…………………….………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:……………………

10. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:……………………………….……… 12. Quan hệ với chủ hộ:…………

13. Lý do chuyển hộ khẩu:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

14. Nơi chuyển đến:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nguyên quán

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 giấy chuyển hộ khẩu

3. Cách ghi giấy chuyển hộ khẩu

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

  • Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.
  • Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ thực tế với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).
  • Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

     Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

     >>> Tải mẫu chuyển hộ khẩu

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về giấy chuyển hộ khẩu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi như: thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chuyển khẩu… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.