Tải mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sư

Tải mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sưĐánh giá bài viết MẪU ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ      Mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sư là mẫu số 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban […]

Tải mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sư
Đánh giá bài viết

MẪU ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

     Mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sư là mẫu số 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định này thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo công văn số 246/LĐLSVN ngày 23/10/2014 của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thực hiện thông tư số 19/2013/TT-BTP về tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   GIẤY ĐỀ NGHỊ

                        ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Kính gửi: Đoàn Luật sư ……………………………………………………..

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………. Nam/Nữ………………..

Ngày sinh: ……………./…………./…………………. Quốc tịch: …………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Email: ………………………………………………..

Nghề nghiệp hiện tại:…………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../……../…………………… Nơi cấp:…………………………………………………………

Bằng Cử nhân luật số:…………………………………..Ngày cấp…………/………/…………………….

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư số:…………………………………………

Ngày cấp:………./………/………………Nơi cấp:…………………………………………………………….

Thời gian học khóa đào tạo nghề luật sư:………………………………………………………………..

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng, con)

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi công tác/học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

(ghi rõ từ năm 18 tuổi đến nay)

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Làm công tác gì?

Nơi công tác/học tập

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi có nguyện vọng tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức hành nghề…………. (trụ sở tại……….), tôi làm Giấy đề nghị đăng ký này đề nghị Ban Chủ nhiệm xem xét cho tôi đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư…………………. Tôi cam kết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, chấp hành quy định của pháp luật về tập sự hành nghề luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn Luật sư và các quy định khác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư và tổ chức hành nghề nơi tập sự.

Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành luật sư do pháp luật quy định.

 

…………….., ngày….. tháng…. năm……

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể xem chi tiết mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sư theo đường link dưới đây:

>>> Mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sư

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu đăng ký tập sự hành nghề Luật sư  quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh