• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Có được mở cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh không? Pháp luật hiện hành quy định về việc mở cửa đi, cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh như thế nào? Khoảng cách giữa hai nhà là bao nhiêu thì được mở cửa?

 • Quy định của pháp luật về việc mở cửa sổ
 • Quy định của pháp luật về việc mở cửa sổ
 • Tư vấn luật chung
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIỆC MỞ CỬA SỔ

Kiến thức cho bạn:

    Những quy định của pháp luật xây dựng về việc mở cửa sổ khi tiến hành xây dựng công trình nhà ở.

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật dân sự 2015;
 • Luật xây dựng 2014;
 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Tập 1 - 1997), được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD: Quyết định ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008 ban hành kèm theo quyết định số 04/2008/QĐ- BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”;
 • Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 tháng 12 năm 2012 "Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia";

1. Quy định chung về xây dựng công trình

     Tại Điều 6 Luật xây dựng 2014 quy định việc tiến hành các hoạt động đầu tư xây dựng nói chung phải đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật xây dựng như sau:

     Điều 6. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng

      1. Hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

     2. Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, trừ các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

     3. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư.

     4. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải bảo đảm các yêu cầu sau:

     a) Phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan;

     b) Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.

     5. Việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan.

     6. Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

     Do đó mà trước hết việc mở cửa ra vào, mở cửa sổ của các công trình xây dựng bắt buộc phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

 

2. Quy định cụ thể về việc mở cửa sổ, cửa ra vào

    Thứ nhất, tại Điều 178 Bộ luật dân sự 2015 quy định việc mở cửa sổ, cửa ra vào như sau:

Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.      

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.

 

     Thứ hai, tại Điều 7.12, Chương 7, Phần 2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quy định chi tiết về khoảng cách giữa các công trình xây dựng khi trổ cửa sổ, cửa ra vào:

Điều 7.12  Quan hệ với các công trình bên cạnh

7.12.1  Công trình không được vi phạm ranh giới

1. Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới đất sử dụng.

2. Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

7.12.2  Cửa sổ, cửa thông hơi, ban công

1. Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi. (Chỉ được mở các cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m).

Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa 2 nhà).

     Tuy nhiên, kể từ ngày 3/4/2008, quy định nêu trên ở Phần II, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam (Tập I – 1997) hết hiệu lực và đã được thay thế bằng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008.

     Về quan hệ với các công trình bên cạnh được quy định tại Chương II, Điều 2.8,  khoản 2.8.12 của Quy chuẩn mới này như sau

2.8.12. Quan hệ với các công trình bên cạnh:

Công trình không được vi phạm ranh giới:

- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh;

- Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

     Theo Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD thì tất cả các bộ phận của công trình nhà ở, bao gồm cánh  cửa sổ, cánh cửa đi không được vượt quá ranh giới đất (không thấy có quy định cụ thể về hạn chế quyền trổ cửa). Như vậy những vấn đề liên quan đến hạn chế quyền trổ cửa mà pháp luật về xây dựng không có quy định cụ thể, thì áp dụng quy định chung của Bộ luật Dân sự.

     Điều này cũng có nghĩa là khi tiến hành xây dựng công trình theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành không hạn chế về quyền trổ cửa như trong quy định cũ (quy định về việc trổ cửa tránh ánh nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh). Các công trình xây dựng phải được xây dựng  theo quy định của Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đang có hiệu lực thi hành.

     Mặt khác, tại Điều 6 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế lại có quy định về vấn đề này như sau:

6.4.3   Cửa đi, cửa sổ

6.4.3.1  Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.

6.4.3.1  Trường hợp khu đất liền kề chưa có công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0 m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình liền kề được xây dựng.

     Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, khi xây dựng công trình nhà ở thì ngoài việc phải tuân theo quy định của Luật xây dựng, Bộ luật dân sự thì việc mở cửa đi, cửa sổ được thực hiện chi tiết theo quy định tại tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng nhà ở và chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.

     Một số bài viết cùng chuyên mục bạn có thể tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178