Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ởĐánh giá bài viết      Mẫu tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của Bộ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy định tại Phụ lục số 04 ban […]

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở
Đánh giá bài viết

     Mẫu tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của Bộ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ………

………, ngày ….. tháng …… năm …..

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

– Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

– Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

– Căn cứ văn bản số….ngày….tháng….năm…. của Ủy ban nhân dân tỉnh……….kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) ……….

– Căn cứ ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có): ……..

– Trên cơ sở xem xét hồ sơ gửi kèm văn bản số……..ngày….của Ủy ban nhân dân tỉnh…………….

tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư dự án và báo cáo kết quả như sau:

1. Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………………..

2. Mục tiêu đầu tư: …………………………………………………………………………………………………………

3. Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………

4. Quy mô dự án: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Diện tích sử dụng đất của dự án: …………………………………………………………………………………..

6. Quy mô dân số: …………………………………………………………………………………………………………..

7. Hệ số sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………………………….

8. Mật độ xây dựng: …………………………………………………………………………………………………………..

9. Tổng số lượng nhà ở của dự án là:……..căn, với tổng diện tích sàn xây dựng là:……..m2và tỷ lệ các loại nhà (bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, căn hộ chung cư), cụ thể như sau………………….

10. Phương án tiêu thụ sản phẩm: ……………………………………………………………………………………

11. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: ……………………………………………………………………………………

12. Các công trình hạ tầng xã hội, bao gồm: ………………………………………………………………………..

a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng: ……………………………………………………………

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xây dựng và dự kiến thời gian phải hoàn thành việc xây dựng các công trình: ……………………………………………………………………

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho hộ gia đình, cá nhân: …………………………………………….

14. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở dành để làm nhà ở xã hội………m2(nếu có): ……………………………………………………………………………………………………..

15. Thời gian thực hiện dự án (phân giai đoạn đầu tư): …………………………………………………………..

16. Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước: ……………………………………………………………………………

17. Trách nhiệm của chính quyền địa phương: ………………………………………………………………….

18. Những vấn đề khác có liên quan: ………………………………………………………………………………

Bộ Xây dựng báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở nêu trên./.

Nơi nhận:
– Như trên; 

– UBND, Sở Xây dựng tỉnh….
– Nhà đầu tư (nếu có);
– Lưu: ……….

Bộ trưởng Bộ Xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai