Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang5 (100%) 1 vote      Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc số 07 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ỦY BAN […]

Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang
5 (100%) 1 vote

     Mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc số 07 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN …
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ….

                                  …, ngày….. tháng …..năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 1…….

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số…………. ngày…. tháng…. năm…. của Chủ tịch Ủy ban nhân dân….. về việc kiểm đếm bắt buộc;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ………..ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chễ kiểm đếm bắt buộc đối với ……… , đang sử dụng thửa đất số ……………., thuộc tờ bản đồ số………………. tại xã/phường/thị trấn………………….. do…………………………….. địa chỉ…………………………………………

Thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…… tháng….. năm.

mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm…

2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. …có trách nhiệm giao quyết định này cho …………………………………………… và niêm yết công khai quyết định này tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư…………………………………………………………………………………………………

3. Giao2……………… triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:……………………………………………..

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan;3……………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Khoản 5 Điều 2;
– Thanh tra huyện, Công an huyện…
– Sở TN&MT …… (để b/c);
– Lưu: …..

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

 Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện

2 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

3 Ghi tên người sử dụng đất

>>> Tải Mẫu quyết định về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!