Mẫu đơn xin phép thành lập hội

Mẫu đơn xin phép thành lập hộiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Mẫu đơn xin phép thành lập hội1.0.1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc2   ĐƠN XIN THÀNH LẬP HỘI […]2.1 Nơi nhận: Mẫu đơn xin phép thành lập hội      Căn cứ khoản 1, Điều 2, nghị […]

Mẫu đơn xin phép thành lập hội
Đánh giá bài viết

Mẫu đơn xin phép thành lập hội

     Căn cứ khoản 1, Điều 2, nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định: “Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.”

     Căn cứ Điều 7, Quy định hồ sơ xin phép thành lập hội gồm có:

  • Đơn xin phép thành lập hội (theo mẫu đơn xin phép thành lập hội trong bài viết).
  • Dự thảo điều lệ.
  • Dự kiến phương hướng hoạt động.
  • Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
  • Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.
  • Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.
  • Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

Bài viết dưới đây Công ty Luật Toàn Quốc chúng tôi xin cung cấp Mẫu đơn xin phép thành lập hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          ………….., ngày….. tháng….. năm 20…

  ĐƠN XIN THÀNH LẬP HỘI […]

Kính gửi:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh […];

 

– Sở Nội vụ tỉnh […].

Thay mặt các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội […], Tôi làm đơn này kính trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin phép thành lập Hội […] 

     1. Sự cần thiết thành lập hội:

a, Tình hình địa phương và yêu cầu thành lập hội:…………………………………………………………………………………………….

b, Tình hình tổ chức, hoạt động hội: ……………………………………………………………………………………………………………….

2. Tôn chỉ, mục đích của hội:……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Nhiệm vụ của hội:……………………………………………….……………………………………………………………………………….

4.  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:………………………………………………………………………………………………………….

5.  Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân của hội:………………………………………………………………………………………

6. Tiêu chuẩn hội viên, số hội viên ban đầu (có danh sách gửi kèm theo): ………………………………………………………

7. Cơ cấu tổ chức bộ máy, dự kiến nhân sự chủ chốt của hội:……………………………………………………………………….

8. Tài sản, tài chính và trụ sở ban đầu của hội:……………………………………………..……………………………………………..

Chúng tôi xin gửi hồ sơ gồm:

1. Đơn xin thành lập Hội;

2. Dự thảo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Hội;

3. Dự kiến phương hướng hoạt động;

4. Quyết định công nhận Ban vận động; danh sách những người trong Ban vận động thành lập Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

5.  Lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động;

6.  Danh sách hội viên đăng ký tham gia ban đầu của Hội;

7.  Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở;

8.  Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Vậy kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho chúng tôi được phép thành lập Hội …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin hứa:

– Chấp hành đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Tổ chức, hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: BVĐ thành lập hội.

TM. BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

TRƯỞNG BAN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

>> Tải mẫu tại đây: Mẫu đơn

      Để được tư vấn về việc thành lập hội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng./.