Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI

     Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cần sử dụng chứng thư số nước ngoài thì thực hiện đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài theo mẫu. Đơn đề nghị cấp chứng thư số – mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Mẫu số 14

(Tên tổ chức, cá nhân)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số,

(Tên tổ chức, cá nhân) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung sau:

đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài

đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức

Tên giao dịch tiếng Việt/Họ và tên: ……………………………………………………………..

Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (đối với tổ chức) số …… do …cấp ngày … tháng … năm ………

Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân) số ………………………. do …………………………………………….cấp ngày … tháng … năm …

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….Fax (dành cho tổ chức): ………………………….

E-mail: ……………………………………Website (dành cho tổ chức): ……………………..

Loại chứng thư số: …………………….. do tổ chức (tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài) cấp.

Serial number (SN): ………………………………………………………………………………

Common name (CN): …………………………………………………………………………….

Hiệu lực sử dụng từ ngày ………………. đến ngày …………………………………………..

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3. Cam kết

(Tên tổ chức/cá nhân) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan./.

 

 

(CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu đối với tổ chức)

>>>>> Tải toàn bộ Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam tại đây

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.