Biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật

Biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tậtĐánh giá bài viết BIÊN BẢN HỌP KẾT LUẬN DẠNG KHUYẾT TẬT  Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019. Thông tư này quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (sau đây gọi […]

Biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật
Đánh giá bài viết

BIÊN BẢN HỌP KẾT LUẬN DẠNG KHUYẾT TẬT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019. Thông tư này quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (sau đây gọi tắt là Hội đồng); phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật; kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …
HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MĐKT

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

BIÊN BẢN

HỌP KẾT LUẬN DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

I. Thời gian, địa điểm

Hôm nay, vào hồi ….giờ….ngày ….tháng……năm…………. tại ………………………………..

II. Thành phần Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

1. Ông (bà)……………………………………….Chủ tịch Hội đồng, chủ trì;

2. Ông (bà)…………………………………………. Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội, thư ký;

3. Ông (bà)……………………………………….Trạm trưởng trạm y tế cấp xã, thành viên;

4. Ông (bà)……………………………………….Chủ tịch (hoặc phó) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam, thành viên;

5. Ông (bà)………………………………………..Chủ tịch (hoặc phó) Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành viên;

6. Ông (bà)………………………………………..Bí thư (hoặc phó) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên;

7. Ông (bà)………………………………………..Chủ tịch (hoặc phó) Hội Cựu chiến binh, thành viên;

8. Ông (bà)………………………………………..Đại diện tổ chức của người khuyết tật, thành viên.

III. Nội dung.

1. Xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật cho Ông (bà)……………………………….

Giới tính:………………….Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………….

Hiện có hộ khẩu thường trú tại ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

2. Hội đồng quan sát, phỏng vấn người được xác định mức độ khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

3. Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội báo cáo kết quả thu thập thông tin Phiếu xác định mức độ khuyết tật.

4. Ý kiến của các thành viên dự họp (Ghi chi tiết): ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

5. Kết quả biểu quyết

Nội dung biểu quyết

Số ý kiến đồng ý

1. Dạng khuyết tật

 

Vận động

 

Nghe, nói

 

Nhìn

 

Thn kinh, tâm thn

 

Trí tuệ

 

Khác

 

2. Mức độ khuyết tật

 

Đặc biệt nặng

 

Nặng

 

Nhẹ

 

3. Không khuyết tật

 

4. Không đưa ra được kết luận về dạng tật, mức độ khuyết tật

 

6. Kết luận

Hội đồng thống nhất kết luận như sau:

□ Dạng khuyết tật (ghi rõ): ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

□ Mức độ khuyết tật (ghi rõ):………………………………………………………………………

□ Không khuyết tật: ………………………………………………………………………………..

□ Không đưa ra được kết luận về dạng tật, mức độ khuyết tật: ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc hồi ………giờ……..ngày …tháng……..năm………

Biên bản này được lập thành 03 bản, 01 bản bổ sung hồ sơ xác định khuyết tật, 01 bản gửi Chủ tịch UBND xã, 01 bản lưu.

 

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật theo đường link dưới đây:

>>> Biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh