Thủ tục thành lập và công nhận Ban quản trị nhà chung cư

Thủ tục thành lập và công nhận Ban quản trị nhà chung cưĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CÔNG NHẬN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ2 Nội dung kiến thức công nhận Ban quản trị nhà chung cư2.1      1. Quy định chung về Ban quản trị nhà chung cư2.1.1   […]

Thủ tục thành lập và công nhận Ban quản trị nhà chung cư
Đánh giá bài viết

CÔNG NHẬN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Kiến thức của bạn

   Công nhận Ban quản trị nhà chung cư

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức công nhận Ban quản trị nhà chung cư

     1. Quy định chung về Ban quản trị nhà chung cư

     Điều 103 Luật nhà ở và điều 17 thông tư 02/2016/TT-BXD quy định về ban quản trị nhà chung cư như sau:

     – Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không.

     – Thành phần Ban quản trị nhà chung cư:

 • Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu, thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư;
 • Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên, thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư.

     – Mô hình Ban quản trị nhà chung cư:

 • Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản.
 • Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu.

     – Ban quản trị nhà chung cư có nhiệm kỳ hoạt động 03 năm và được bầu lại tại hội nghị nhà chung cư thường niên của năm cuối nhiệm kỳ.

     – Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành thì Ban quản trị được thuê các dịch vụ riêng biệt để quản lý vận hành nhà chung cư.  – Ban quản trị nhà chung cư có kinh phí hoạt động do chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp hàng năm trên cơ sở quyết định của hội nghị nhà chung cư; kinh phí này được ghi rõ trong quy chế hoạt động của Ban quản trị và được quản lý thông qua một tài khoản hoạt động của Ban quản trị.

     2. Thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư

     Điều 22 thông tư 02/2016/TT-BXD quy định sau khi Ban quản trị nhà chung cư được hội nghị nhà chung cư bầu, UBND cấp quận ra quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư cụ thể như sau:

     – Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị tại UBND cấp quận nơi có nhà chung cư.

     – Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, UBND cấp quận có trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư.

     – Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của UBND cấp quận, Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của Ban quản trị

     – Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được UBND cấp quận công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký và có các tài khoản được lập.

Công nhận Ban quản trị nhà chung cư

Công nhận Ban quản trị nhà chung cư

     3. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư
     3.1. Thành lập Ban quản trị nhà chung cư lần đầu

     Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị quy định tại khoản 1 điều 23 thông tư 02/2016/TT-BXD bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị, trong đó nêu rõ tên Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua; nếu thành lập Ban quản trị của tòa nhà chung cư thì tên Ban quản trị được đặt theo tên hoặc số tòa nhà; nếu thành lập Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì tên Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư quyết định;
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quản trị;
 • Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;
 • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.
     3.2. Trường hợp bầu lại Ban quản trị nhà chung cư khi hết nhiệm kỳ hoặc bầu Ban quản trị mới do bị bãi miễn

     Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư trong trường hợp này quy định tại khoản 2 điều 23 thông tư 02/2016/TT-BXD bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
 • Bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư;
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu lại, bầu thay thế Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị;
 • Danh sách Ban quản trị (bao gồm danh sách các thành viên Ban quản trị, vị trí Trưởng ban, Phó ban quản trị);
 • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua (nếu có sửa đổi, bổ sung quy chế này).

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về công nhận Ban quản trị nhà chung cư, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.