Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không?

Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không?Đánh giá bài viết  Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không? Kiến thức của bạn:      Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không? Kiến […]

Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không?
Đánh giá bài viết

 Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không?

Kiến thức của bạn:

     Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

     Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về việc chuyển nhượng vốn góp đối với thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Cụ thể:

     “ Điều 52. Mua lại phần vốn góp

  1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

     a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

      b) Tổ chức lại công ty;

      c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

      Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

  1. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  2. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

        Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

  1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

        a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trongcông ty vớicùng điều kiện;

       b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy địnhtại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trongthời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

       2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

       3.Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.”

chuyen-nhuong-von-gop

      Như vậy, nếu không đồng ý đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên, thành viên công ty TNHH 2 thành viên phải yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trước, nếu công ty không mua thì mới được chuyển nhượng cho người khác. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54, thành viên công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp cho người khác. Tuy nhiên, thành viên phải chào bán phần vốn góp của mình cho thành viên còn lại trong công ty trước. Nếu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán, thành viên công ty không mua hoặc mua không hết mới được chào bán ra bên ngoài. Thành viên chỉ được chuyển nhượng vốn góp của mình cho người khác với cùng điều kiện chào bán với thành viên công ty

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thành viên chuyển nhượng vốn góp có cần sự đồng ý của công ty không? quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.