Tải mẫu quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Tải mẫu quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt NamĐánh giá bài viết TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHÂN BÓN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN ……………..(1) ——- CỘNG HÒA […]

Tải mẫu quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
Đánh giá bài viết

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHÂN BÓN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN
……………..(1)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

……………………..(2)

Căn cứ Nghị định số …./2017/NĐ-CP ngày …….tháng ……..năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Quyết định số ……………….quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …………………..(1);

Xét đề nghị của ………………………(tên đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận phân bón),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân sau:

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………Fax: …………………………………………….

Mã số doanh nghiệp (nếu có):

STT

Loại phân bón

Tên phân bón

Mã số phân bón

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng

Phương thức sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Thời hạn sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…… tháng ….. năm……đến ngày …….tháng ……năm …….

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– ………….
– Lưu: VT, (1).

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

(2) Lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền

Bạn có thể tải mẫu quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.