Tải mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón

Tải mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bónĐánh giá bài viết TẢI MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) TÊN TỔ CHỨC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]

Tải mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón
Đánh giá bài viết

TẢI MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

TÊN TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

I. THÔNG TIN CHUNG

 1. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân có phân bón khảo nghiệm: …………………………………….
 2. Tên, địa chỉ tổ chức khảo nghiệm: ………………………………………………………………….
 3. Tên, nguồn gốc xuất xứ phân bón khảo nghiệm: ……………………………………………….
 4. Chỉ tiêu chất lượng và các yếu tố hạn chế (nếu có): ……………………………………………
 5. Tên phòng thử nghiệm, kiểm tra chất lượng phân bón trước khi thực hiện khảo nghiệm:
 6. Loại phân bón, hình thức sử dụng, đặc tính, công dụng chủ yếu: ………………………….

II. CĂN CỨ VÀ YÊU CẦU KHẢO NGHIỆM

 1. Căn cứ tiến hành khảo nghiệm: ……………………………………………………………………..
 2. Yêu cầu, mục đích khảo nghiệm: ……………………………………………………………………

III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

 1. Địa điểm thực hiện khảo nghiệm: ……………………………………………………………………
 2. Thời gian thực hiện khảo nghiệm: …………………………………………………………………..
 3. Cây trồng khảo nghiệm (giống, thời vụ gieo trồng, thời gian thu hoạch hoặc giai đoạn sinh trưởng của cây):
 4. Điều kiện về đất canh tác (tên loại đất, tính chất đất): …………………………………………
 5. Chế độ canh tác (công thức luân canh, lượng và loại phân bón sử dụng hàng năm, điều kiện tưới tiêu và các biện pháp kỹ thuật khác): …………………………………………………………………………………………………..
 6. Điều kiện về thời tiết, khí hậu: ………………………………………………………………………..
 7. Nhận xét tình hình phát sinh, phát triển, sâu bệnh, khả năng chống chịu của cây trồng trong thời gian khảo nghiệm:

IV. PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM

 1. Khảo nghiệm diện hẹp

a) Công thức thí nghiệm (công thức khảo nghiệm và công thức đối chứng): ………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

b) Thiết kế thí nghiệm (diện tích ô thí nghiệm, số lần nhắc lại, phương pháp bố trí, sơ đồ thí nghiệm):

c) Phương pháp bón phân (lượng bón, số lần bón, thời kỳ bón, ngày bón, kỹ thuật bón, phân bón nên):

d) Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp thu thập số liệu: ……………………………………………

đ) Phương pháp xử lý số liệu: ………………………………………………………………………….

 1. Khảo nghiệm diện rộng

a) Công thức thí nghiệm (công thức khảo nghiệm và công thức đối chứng): ……………..

b) Thiết kế thí nghiệm (số thửa đất bố trí thí nghiệm, diện tích mỗi thửa đất, diện tích và sơ đồ bố trí công thức thí nghiệm ở mỗi thửa đất): ……………………………………………………………………………………………….

c) Phương pháp bón phân (lượng bón, số lần bón, thời kỳ bón, ngày bón, kỹ thuật bón, phân bón nền):

d) Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp thu thập số liệu: ……………………………………………

đ) Phương pháp xử lý số liệu: ………………………………………………………………………….

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

 1. Kết quả khảo nghiệm diện hẹp

a) Nhận xét tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong thí nghiệm: ……………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

b) Các yếu tố cấu thành năng suất và bội thu năng suất: ………………………………………..

c) Đánh giá chất lượng sản phẩm cây trồng (đối với phân bón có tác dụng nâng cao chất lượng sản phẩm):

d) Hiệu suất sử dụng phân bón: ………………………………………………………………………..

đ) Hiệu quả kinh tế của phân bón khảo nghiệm (theo giá sản phẩm dự kiến của tổ chức, cá nhân có phân bón khảo nghiệm): …………………………………………………………………………………………………………………..

e) Đánh giá tính chất đất được cải thiện, khả năng làm tăng miễn dịch cây trồng đối với phân bón có chất cải tạo đất, phân bón có tác dụng làm tăng miễn dịch cho cây trồng: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Kết quả khảo nghiệm diện rộng

     Báo cáo các nội dung tương ứng trong báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp ở Mục 1 nêu trên.

VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN

 1. Kết luận, kiến nghị: ……………………………………………………………………………………..
 2. Hướng dẫn sử dụng phân bón: ……………………………………………………………………..

VII. PHỤ LỤC (kèm theo báo cáo)

 1. Bản sao kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng phân bón của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.
 2. Bản sao Biên bản nghiệm thu kết quả khảo nghiệm của Hội đồng khoa học thành lập bởi tổ chức thực hiện khảo nghiệm./.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ PHÂN BÓN KHẢO NGHIỆM

Bạn có thể tải mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu  báo cáo kết quả về việc khảo nghiệm phân bón

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Tải mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.