Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017

Kế hoạch thực hiện quy hoạch ... Chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch ... Nguồn lực thực hiện quy hoạch được quy định tại Luật quy hoạch 2017, cụ thể:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019);

Nội dung kiến thức về kế hoạch thực hiện quy hoạch:

1. Kế hoạch thực hiện quy hoạch

Điều 45 Luật quy hoạch 2017 quy định về kế hoạch thực hiện quy hoạch như sau:

 • Kế hoạch thực hiện quy hoạch được ban hành sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.
 • Kế hoạch thực hiện quy hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Dự án đầu tư công;
 • Dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công;
 • Kế hoạch sử dụng đất;
 • Xác định các nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

2. Chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch

     Điều 46 Luật quy hoạch 2017 quy định chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch được ban hành phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thu hút đầu tư phát triển theo quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt;
 • Phát triển nguồn nhân lực;
 • Phát triển khoa học và công nghệ;
 • Bảo đảm an sinh xã hội;
 • Bảo vệ môi trường;
 • Bảo đảm nguồn lực tài chính;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh.
kế hoạch thực hiện quy hoạch

kế hoạch thực hiện quy hoạch

3. Nguồn lực thực hiện quy hoạch

Nguồn lực thực hiện quy hoạch được quy định tại Điều 47 Luật quy hoạch 2017, cụ thể như sau:

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bố trí hoặc trình cơ quan có thẩm quyền bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền bố trí các nguồn vốn cho dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền ban hành kế hoạch sử dụng đất để thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành kế hoạch sử dụng đất và bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch tỉnh.
4. Báo cáo về hoạt động quy hoạch

     Việc báo cáo về hoạt động quy hoạch được thực hiện căn cứ quy định tại Điều 48 Luật quy hoạch 2017, cụ thể như sau:

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo về hoạt động quy hoạch đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 10 để tổng hợp báo cáo Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.
 • Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về hoạt động quy hoạch theo định kỳ 05 năm.

     Để được tư vấn chi tiết về kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!