Cổ đông chuyển nhượng cổ phần có cần sự đồng ý của công ty không?

Vote Cổ đông chuyển nhượng cổ phần có cần sự đồng ý của công ty không?   Kiến thức của bạn:      Cổ đông chuyển nhượng cổ phần có cần sự đồng ý của công ty không? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn: […]

Cổ đông chuyển nhượng cổ phần có cần sự đồng ý của công ty không?

 

Kiến thức của bạn:

     Cổ đông chuyển nhượng cổ phần có cần sự đồng ý của công ty không?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.”

     Theo đó khoản 3, 4 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014  quy định cổ phần của cổ đông sáng lập như sau:

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

        Khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 quy định vể chuyển nhượng cổ phần:

      “ 1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

chuyen-nhuong-co-phan

      Như vậy cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp:

  • Thứ nhất, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
  • Thứ hai, Điều lệ công ty có quy định khác

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Cổ đông chuyển nhượng cổ phần có cần sự đồng ý của công ty không?  quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.