Tải mẫu quyết định về việc cho thuê đất thuê rừng

Tải mẫu quyết định về việc cho thuê đất thuê rừng5 (100%) 1 vote UBND tỉnh (TP.) . . . Số:         /QĐ-UB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ……….., ngày….. tháng….. năm…… QUYẾT ĐỊNH Về việc thuê đất, thuê rừng (dùng cho tổ chức […]

Tải mẫu quyết định về việc cho thuê đất thuê rừng
5 (100%) 1 vote

UBND tỉnh (TP.) . . .

Số:         /QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ……….., ngày….. tháng….. năm……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuê đất, thuê rừng

(dùng cho tổ chức trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài,

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) . . . .

     Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

     Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

     Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

     Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ- CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

     Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

     Căn cứ Thông tư liên tịch số    /2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày   tháng   năm 2011 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp;

     Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1: Cho (*)………………………………………………………………………………………………………. thuê……………..ha đất, trong đó, diện tích có rừng là……………………ha; tại thửa …………., thuộc (lô, khoảnh, tiểu khu) …………………………………; thuộc (xã, huyện, tỉnh) ………………………………………………………………………..; để sử dụng vào mục đích …………………………………………………….

     (Trường hợp thuê nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa kèm theo)

     Thời hạn thuê sử dụng đất là…….. năm, kể từ ngày………tháng…….. năm…….. đến ngày…….. tháng…….. năm………

     Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…….., tỷ lệ…… do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày …… tháng …… năm ………

     Thời hạn thuê sử dụng rừng là………..năm,  kể từ ngày ……..tháng ……….năm …………đến ngày………tháng …….năm ……….

     Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ giao rừng, thuê rừng kèm theo Quyết định này.

     Những hạn chế về quyền của người thuê sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Người được thuê sử dụng đất, thuê sử dụng rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất, diện tích rừng được thuê đúng mục đích theo các qui định của pháp luật đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

     Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này, Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

     1. Thông báo cho người được thuê đất, thuê rừng thực hiện các qui định của nhà nước về quản lý đất đai và rừng, nộp phí, lệ phí theo quy định và tiền thuê đất, thuê rừng theo hợp đồng.

     2. Trao quyết định cho thuê đất, thuê rừng cho người được thuê đất, thuê rừng sau khi người được thuê đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

     3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………………………… bàn giao đất, rừng trên thực địa cho người được thuê đất, thuê rừng.

     4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ thuê rừng theo thẩm quyền.

     5. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

     Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), Giám đốc………………………………………..và người được thuê đất, thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ký tên và đóng dấu)

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

     Bạn có thể xem chi tiết mẫu quyết định về việc cho thuê đất thuê rừng tại:

    >>>> Tải mẫu quyết định về việc cho thuê đất, cho thuê rừng

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu quyết định về việc cho thuê đất thuê rừng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7 :19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./.