Tải hợp đồng sử dụng tác phẩm mới nhất năm 2021

Hợp đồng sử dụng tác phẩm đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ....

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

     Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phư­ơng tiện hay hình thức nào. Ở góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, không phải tất cả các loại hình tác phẩm đều được bảo hộ mà chỉ có những loại hình tác phẩm sau mới đáp ứng điều kiện bảo hộ. Cụ thể:

     Theo điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định về loại hình tác phẩm được bảo hộ như sau:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này.

     Như vậy, các loại hình tác phẩm được bảo hộ là rất đa dạng, phong phú. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới hạn đề cập lọai tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh và cụ thể hóa thành hợp đồng sử dụng tác phẩm đối với những loại hình tác phẩm này như sau:

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

 

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)

Số:…/….

            Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm …….. Tại …………Chúng tôi gồm:… …………

BÊN A      : …………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà      :………………………………………………………………………………………………………………….

Là              : …………………………………………………………………………………………………………………

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sơ hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được ủy quyền hợp pháp)

CMND số:………………………. Ngày cấp:…………………. Nơi cấp:……………………………………….

Địa chỉ    :                                                                                                                                     

Điện thoại:………………………………………………………………. Fax: ………………………………………….

 

BÊN B    :                                                                                                                                     

ĐKKD số :……………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………………………………………

Địa chỉ    :                                                                                                                                     

Điện thoại :……………………………………………………………… Fax: …………………………………………

Đại diện :                                                                                                                                     

Ông/bà: Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. TÁC PHẨM CHUYỂN GIAO

Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để sử dụng dưới hình thức:………………………………………………………………………….. (xây tượng dài, trưng bày triển lãm…)

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc; nếu từ hai tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng).

Họ và tên tác giả: ………………………………………………………………………………………………………..

Chủ sở hữu quyền tác giả: …………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số (nếu có):……………………………………………………

Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp:…………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 2. THỜI ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÁC PHẨM

Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày ….. tháng …. năm ……. tại địa điểm……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm hoặc Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Bên B và Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng.

 

ĐIỀU 3. GIỚI HẠN CHUYỂN GIAO TÁC PHẨM

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho Bên thứ ba trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

 

ĐIỀU 4. QUYỀN TÁC GIẢ

Bên B phải tôn trọng hình thức theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, ghi tên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thỏa thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên B phải trả tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A: ……………………………………………………….

Tổng số tiền là:……………………………………………………………………………………………………………

Phương thức trả: …………………………………………………………………………………………………………

(Mức trả, thanh toán một lần hay nhiều lần, thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán)

Trong vòng …… ngày, sau khi tác phẩm được trưng bày triển lãm hoặc khánh thành (đối với trường hợp xây dựng tượng đài), Bên B phải thanh toán tiền cho Bên A và mời Bên A xem, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM 

ĐIỀU 6. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thỏa thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Tòa án nhận dân có thẩm quyền để giải quyết.

 

ĐIỀU 7. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

Mọi thay đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

 

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày …. tháng …… năm ……

 

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản giao cho mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

(Ghi chú: Tùy theo từng trường hợp cụ thể, hai bên vận dụng và có thể thỏa thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)./.

BÊN A

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

===>> Tải mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm tại đây: Hợp đồng sử dụng tác phẩm

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Hợp đồng sử dụng tác phẩm

Tư vấn qua điện thoại 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về soạn thảo điều khoản hợp đồng, các điều kiện chuyển quyền sử dụng tác phẩm mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.    

 

Tư vấn qua Email:Bạn có thể gửi câu hỏi về hợp đồng sử dụng tác phẩm tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về hợp đồng sử dụng tác phẩm. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.      

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vu pháp lý về hợp đồng sử dụng tác phẩm như: Soạn thảo hợp đồng và các giấy tờ có liên quan đến hợp đồng sử dụng tác phẩm; thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến tác phẩm như đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm cũng như các dịch vụ khác mà khách hàng có nhu cầu.

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Tiến Anh