Tải hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn mới nhất năm 2021

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn là một trong những nội dung về quyền liên quan theo pháp luật sở hữu trí tuệ...

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

     Chương trình biểu diễn là hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua sự trình diễn của diễn viên,ca sĩ, nghệ sĩ,… thể hiện hình tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca, múa, nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của con người.

    Chương trình biểu diễn là một trong các loại hình được bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Để được bảo hộ chương trình biểu diễn thì chương trình đó phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
  • Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;
  • Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
  • Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
  • Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

     Hiện nay, chương trình biểu diễn là hoạt động tạo ra rất nhiều lợi ích, đặc biệt là các lợi ích vật chất.  Điều đó kéo theo các giao dịch liên quan đến hoạt động này, nổi bật trong đó là việc chuyển quyền sử dụng chương trình biểu diễn. Với các quy định của pháp luật dân sự và pháp luật sở hữu trí tuệ thì việc chuyển quyền sử dụng chương trình biểu sẽ được thực hiện bằng hợp đồng. Dưới đây, chúng tôi xin gửi tới quý khách hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn như sau:

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o—— 

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Số: ………./HĐSDQLQCTBD

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …… Tại …………………… Chúng tôi gồm:……………

Bên cho phép sử dụng quyền liên quan (Bên A)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày và nơi cấp)

Số CMND:………………………… ……Cấp ngày …… tháng …..….. năm ….… Tại ………..

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp).

Địa chỉ: Số điện thoại: …………..  Fax: ……………………Email: ………………………

Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình: …………………………………………

(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại diện ký hợp đồng).

 

Bên sử dụng quyền liên quan (Bên B)

Họ và tên       : ……………………………………………………………………………………

(Nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày và nơi cấp).

Số CMND     : …………………Cấp ngày…………tháng………năm………..tại………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp).

Địa chỉ           :………………………………………………………………………………………

Số điện thoại :…..………….…..Fax:………………………….Email: ……………………

 

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: Bên A đồng ý cho bên B định hình bản ghi âm, ghi hình hoặc cả ghi âm, và ghi hình chương trình biểu diễn dưới đây:

Tên chương trình biểu diễn: ………………………………………………………………………………………..

(Nếu sử dụng tác phẩm của người khác để biểu diễn thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc, Hợp đồng, giấy phép sử dụng tác phẩm)……………………………………………………………………….

Họ và tên (những người biểu diễn, đính kèm): …………………………………………………………….

Chủ sở hữu quyền biểu diễn: ………………………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có) ………………………………………………..

Cấp ngày …. tháng …. Năm……………tại ………………………………………………………………..

Phạm vi sử dụng bản định hình chương trình biểu diễn:……………………………………………….        Để sản xuất chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim, chương trình phát thanh, truyền hình)

Khu vực địa lý phát hành chương trình:……………………………………………………………………….

Thời lượng chương trình:…………………………………………………………………………………………….

Định dạng bản sao chương trình:…………………………………………………………………………………

Số lượng in:………………bản…………………………………………………………………………………….

 

ĐIỀU 2: Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện cho bên B lắp đặt các thiết bị ghi âm/ghi hình để thực hiện việc định hình chương trình biểu diễn ghi tại Điều 1 Hợp đồng này vào thời gian……………………………địa điểm………………………………………………………………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm thực hiện việc định hình chương trình biểu diễn cụ thể)

 

ĐIỀU 3: Bên B có quyền sử dụng bản định hình chương trình biểu diễn ghi tại Điều 1 Hợp đồng này để sản xuất chương trình trong thời hạn:………………………………………………………………………..

(Các bên có thể thoả thuận cụ thể về số lần sản xuất, hoặc thời hạn sản xuất chương trình)

 

ĐIỀU 4: Bên B phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả và người biểu diễn quy định tại Điều 19 và Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bên A được xem trình bày và duyệt nội dung bản định hình chương trình trước khi đưa sản xuất để phát hành tới công chúng).

 

ĐIỀU 5: Bên B phải thanh toán tiền bản quyền sử dụng quyền liên quan cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

Bên B tặng bên A………… bản sao chương trình vào thời điểm thanh toán tiền bản quyền tác phẩm, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

 

ĐIỀU 6: Bên A không được chuyển quyền định hình chương trình biểu diễn theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên thứ ba trong thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

 

ĐIỀU 7: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này, bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

 

ĐIỀU 8: Tất cả những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận về lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

 

ĐIỀU 9: Những sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải có sự thoả thuận bằng văn bản của hai bên.

 

ĐIỀU 10: Hợp đồng này có hiệu lực……………………………………………………………………………

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành……………bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ………bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)./.

 

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

===>>> Tải hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn tại đây: Hợp đồng

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Tư vấn qua điện thoại 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về soạn thảo điều khoản hợp đồng, các điều kiện chuyển nhượng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.    

 

Tư vấn qua Email:Bạn có thể gửi câu hỏi về hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.      

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vu pháp lý về hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn như: Soạn thảo hợp đồng và các giấy tờ có liên quan đến hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn; thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến chương trình biểu diễn như đăng ký quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn cũng như các dịch vụ khác mà khách hàng có nhu cầu.

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Tiến Anh