Tải mẫu số 19-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)

Tải mẫu số 19-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)5 (100%) 1 vote Mẫu số 19-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân […]

Tải mẫu số 19-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)
5 (100%) 1 vote

Mẫu số 19-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TÒA ÁN(1)…………………….

–––––––––––––––

Số:…./……(2)/QĐ-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

………., ngày….. tháng….. năm……

 

QUYẾT ĐỊNH
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH(3)

TÒA ÁN(4)…………………………

          Căn cứ các điều 45, 205, 206, 208, 210 và 211 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

          Xét thấy việc trưng cầu giám định là cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1

Trưng cầu(5)………………………..thực hiện giám định(6)………………………………………………….

Điều 2

Nội dung trưng cầu giám định:(7)………………………………………………………………………………

Các tài liệu liên quan (hoặc mẫu so sánh) gửi kèm theo bao gồm:(8)…………………………….

Điều 3

Thời hạn trả kết luận giám định:(9)…………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

(10)…………………….;

– Lưu hồ sơ vụ án.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu 19-HS:

(1) và (4) ghi tên Tòa án nhân dân giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi: Tòa án nhân dân cấp cao tại  (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh…); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: Số: 01/2017/QĐ-TA).

(3) nếu là trưng cầu giám định bổ sung thì ghi trưng cầu giám định bổ sung; nếu là trưng cầu giám định lại thì ghi trưng cầu giám định lại.

 (5) ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người được trưng cầu giám định.

(6) ghi tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định.

(7) ghi cụ thể nội dung Tòa án yêu cầu cá nhân, tổ chức giám định.

(8) ghi tên các tài liệu (hoặc mẫu so sánh) có liên quan đến việc giám định.

(9) ghi cụ thể thời gian phải gửi kết luận giám định cho Tòa án.

(10) Viện kiểm sát cùng cấp, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; những người có liên quan đến việc trưng cầu giám định.

Quyết định trưng cầu giám định

Quyết định trưng cầu giám định

…………………………………………….

     Bạn có thể tải mẫu số 19-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết) tại đây:

    >>> Quyết định trưng cầu giám định

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định trưng cầu giám định, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7 :19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.