Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về tách thửa, hợp thửa đất tại Bến Tre

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về tách thửa, hợp thửa đất tại Bến Tre được ban hành ngày 28/10/2022, có hiệu lực từ ngày 01/12/2022

1. Giới thiệu Quyết định 47/2022/QĐ-UBND

     Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

     Quyết định có hiệu lự kể từ ngày 01/12/2022 và thay thế Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nội dung Quyết định 47/2022/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/2022/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT, DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3870/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Quyết định này không áp dụng trong các trường hợp sau

a) Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;

b) Đất tặng cho Nhà nước để thực hiện dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết.

c) Tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất có một phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (gồm công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, công trình điện) nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Quyết định này.

d) Đối với thửa đất thuộc cả hai khu vực quy hoạch (quy hoạch đất nông nghiệp và phi nông nghiệp) khi tách thửa theo ranh giới quy hoạch trên thửa đất đó thì các thửa đất mới hình thành (mỗi thửa nằm trong một khu vực quy hoạch) không bị giới hạn bởi diện tích tối thiểu tách thửa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất, lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa, hợp thửa đất. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất.

Điều 3. Điều kiện tách thửa, hợp thửa

1. Điều kiện tách thửa

a) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

b) Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa (bao gồm thửa tách và thửa còn lại) không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định này.

2. Điều kiện hợp thửa đất

a) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

b) Các thửa đất phải có cùng chủ sử dụng đất, cùng mục đích sử dụng đất và liền kề nhau.

c) Thửa đất được hình thành từ việc hợp thửa phải có diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định này.

………………..

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.


Nơi nhận:
– Như Điều 9;
– Website Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– TT TU; TT HĐND tỉnh;
– UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
– Các Phó CVP UBND tỉnh;
– VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
– Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
– Phòng: TH, KT, TCĐT, KGVX, NC;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Báo Đồng Khởi;
– Đài PT-TH tỉnh;
– Lưu: VT.

>>>> Tải Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về tách thửa, hợp thửa đất tại Bến Tre

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về tách thửa, hợp thửa đất tại Bến Tre quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.