Văn bản luật sở hữu trí tuệ

Tải hợp đồng sử dụng tác phẩm mới nhất năm 2021

Tải hợp đồng sử dụng tác phẩm mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM      Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phư­ơng tiện hay hình thức nào. Ở góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, không phải tất cả các loại hình tác phẩm đều được bảo hộ mà chỉ có những loại hình tác phẩm sau mới đáp ứng điều kiện bảo hộ. Cụ thể:      Theo điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung

Xem tiếp »

Tải hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn mới nhất năm 2021

Tải hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN      Chương trình biểu diễn là hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua sự trình diễn của diễn viên,ca sĩ, nghệ sĩ,... thể hiện hình tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca, múa, nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu

Xem tiếp »

Tải hợp đồng li xăng nhãn hiệu mới nhất hiện nay

Tải hợp đồng li xăng nhãn hiệu mới nhất hiện nay

HỢP ĐỒNG LI XĂNG NHÃN HIỆU      Li xăng nhãn hiệu (Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc li xăng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng li xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ

Xem tiếp »

Nghị định 22/2018/NĐ-CP chi tiết quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 22/2018/NĐ-CP chi tiết quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 22/2018/NĐ-CP Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018 Dưới đây là những nội dung của Nghị định

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN       Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN quy định về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ,.... Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN có hiệu lực áp dụng từ ngày

Xem tiếp »

Tải văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC về thu phí sở hữu công nghiệp

Tải văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC về thu phí sở hữu công nghiệp

VĂN BẢN HỢP NHẤT 23/VBHN-BTC          Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc thu phí theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giúp cho người nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính về đối tượng sở hữu công nghiệp nắm bắt thông tin và có thể xác định

Xem tiếp »

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN      Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp....Nội dung cụ thể như sau: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH về luật sở hữu trí tuệ năm 2019

VĂN BẢN HỢP NHẤT LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ      Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH tổng hợp những quy định mới nhất của luật sỡ hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2006 và 2019. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019   LUẬT SỞ HỮU TRÍ

Xem tiếp »

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013   LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 36/2009/QH12 ngày 19

Xem tiếp »

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ- TRIPS

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ- TRIPS

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ VĂN KIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Ký ngày 15.4.1994) Danh mục các Điều Phần I. Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản Điều 1 Cơ sở và phạm vi của các nghĩa vụ Điều 2 Các Công ước về sở hữu trí tuệ Điều 3 Đãi ngộ quốc gia Điều 4 Chế độ đãi ngộ tối huệ

Xem tiếp »