Văn bản luật đất đai

Nghị định 148/2020/NĐ-CP mới nhất

Nghị định 148/2020/NĐ-CP mới nhất

NGHỊ ĐỊNH 148/2020/NĐ-CP      Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;      Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021;      Nghị định 148/2020/NĐ-CP bao gồm 6 Điều, trong đó có 3 Điều về nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất

VĂN BẢN HỢP NHẤT 57/VBHN-BTC       Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC  quy định về thu tiền sử dụng đất là căn cứ để xác định số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

VĂN BẢN HỢP NHẤT 02/VBHN-BTNMT      Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT là văn bản hợp nhất các thông tư quy định về hồ sơ địa chính. Văn bản hợp nhất cập nhật nội dung toàn văn và những điểm mới được sửa đổi,bổ sung như sau: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BTNMT Hà Nội, ngày

Xem tiếp »

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 68/VBHN-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 68/VBHN-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT 68/VBHN-BTC     Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019   THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THỰC

Xem tiếp »

Tải Quyết định 28/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Tây Ninh

Tải Quyết định 28/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH 28/2020/QĐ-UBND      Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;      Quyết định 28/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2020; thay thế Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối

Xem tiếp »

Tải Quyết định 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Tải Quyết định 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH 22/2020/QĐ-UBND      Ngày 8 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh;      Quyết định 22/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 và thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Quy định về diện

Xem tiếp »

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH 08/2020/QĐ-UBND      Ngày 25 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang;      Quyết định 08/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 9/3/2020;      Dưới đây là nội dung Quyết định 08/2020/QĐ-UBND: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Xem tiếp »

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

QUYẾT ĐỊNH 22/2020/QĐ-TTg      Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và người sử dụng đất phải nộp tiền cho Nhà nước khi được cho thuê đất. Đây được gọi là tiền thuê đất.      Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại

Xem tiếp »

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP     Nghị định Nghị định 197/2004/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế. CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Xem tiếp »

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu

Nghị quyết 42/2017/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 42/2017/QH14 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số

Xem tiếp »