Văn bản luật đất đai

Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn về nhà ở xã hội

Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn về nhà ở xã hội

1. Giới thiệu Thông tư 09/2021/TT-BXD      Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 16 tháng 8 năm 2021.      Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021. 2. Nội dung Thông tư

Xem tiếp »

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Bình Phước

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Bình Phước

1. Giới thiệu Quyết định 27/2020/QĐ-UBND      Ngày 16 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân

Xem tiếp »

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về tách thửa, hợp thửa đất tại Bến Tre

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về tách thửa, hợp thửa đất tại Bến Tre

1. Giới thiệu Quyết định 47/2022/QĐ-UBND      Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre      Quyết định có hiệu lự kể từ ngày 01/12/2022 và thay thế Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 2. Nội dung

Xem tiếp »

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về đất đai

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về đất đai

1. Giới thiệu Quyết định 15/2021/QĐ-UBND      Ngày 26 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.      Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2021. 2. Nội dung Quyết định

Xem tiếp »

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu về tách thửa đất

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu về tách thửa đất

1. Giới thiệu Quyết định 30/2021/QĐ-UBND      Ngày 01/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.      Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2021. 2. Nội dung Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ỦY

Xem tiếp »

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, diện tích tách thửa đất tại Bắc Giang

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, diện tích tách thửa đất tại Bắc Giang

1. Giới thiệu Quyết định 40/2021/QĐ-UBND      Ngày 20 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.      Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021. 2. Nội dung Quyết định

Xem tiếp »

Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng

THÔNG TƯ 01/2022/TT-BXD 1. Hiệu lực của Thông tư 01/2022/TT-BXD      Thông tư 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2022.  2. Nội dung Thông tư 01/2022/TT-BXD BỘ XÂY

Xem tiếp »

Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

THÔNG TƯ 06/2019/TT-BXD      Thông tư 06/2019/TT-BXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư bao gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02

Xem tiếp »

Bảng giá đất Hà Nội 2019

Bảng giá đất Hà Nội 2019

1. Hiệu lực của bảng giá đất Hà Nội 2019      Bảng giá đất Hà Nội 2019 được áp dụng theo bảng giá đất quy định tại Quyết định 96/2014/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 29/12/2014. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.      Kể từ ngày 01/01/2020, Bảng giá đất tại Hà Nội được áp dụng theo quy định tại Quyết định 30/2019/QĐ-UBND. 2. Nội dung

Xem tiếp »

Tải Luật đất đai 2022 và hướng dẫn áp dụng

Tải Luật đất đai 2022 và hướng dẫn áp dụng

TẢI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 1. Giới thiệu luật đất đai 2022      Luật đất đai 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.      Về phạm vi điều chỉnh, Luật đất đai 2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu

Xem tiếp »