Hỏi đáp luật doanh nghiệp

Trọng tài thương mại và bản chất pháp lý

Trọng tài thương mại và bản chất pháp lý

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hòa giải thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hòa giải thương mại như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại 1. Khái niệm hòa giải thương mại      Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, hoà giải thương mại là

Xem tiếp »

Đại diện ủy quyền vốn góp theo quy định hiện hành của pháp luật 2020

Đại diện ủy quyền vốn góp theo quy định hiện hành của pháp luật 2020

  Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đại diện theo ủy quyền vốn góp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đại diện ủy quyền theo vốn góp như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Luật doanh nghiệp 2020 1. Đại diện theo ủy quyền vốn góp là gì?      Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 quy định về đại diện ủy quyền như

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật Việt Nam về thuê kho ngoại quan

Quy định của pháp luật Việt Nam về thuê kho ngoại quan

THUÊ KHO NGOẠI QUAN Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề thuê kho ngoại quan, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề thuê kho ngoại quan như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Hải quan năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải

Xem tiếp »

Pháp luật quy định thế nào về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Pháp luật quy định thế nào về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

  Câu trả lời của Luật sư:       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Luật doanh nghiệp mới nhất 2020 1. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân là gì?      Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại

Xem tiếp »

Những điều cần biết về chi nhánh công ty

Những điều cần biết về chi nhánh công ty

  Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về những vấn đề có liên quan đến chi nhánh công ty, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chi nhánh công ty  như sau: Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự 2015 Luật doanh nghiệp 2020 1. Chi nhánh công ty là gì ?      Trong quá trình hoạt động của mình, các công ty (doanh nghiệp) sau một thời

Xem tiếp »

Thời điểm chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa và một số lưu ý

Thời điểm chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa và một số lưu ý

THỜI ĐIỂM CHUYỂN RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA  Câu trả lời của luật sư:        Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn thời điểm chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời điểm chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa như sau: Cơ sở pháp lý: Luật thương mại 2005 Bộ luật dân sự 2015 1. Tại sao cần

Xem tiếp »

Những điểm mới khi thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Những điểm mới khi thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

NHỮNG ĐIỂM MỚI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP       Câu hỏi của bạn:      Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về những điểm mới về thành lập doanh nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về những điểm mới khi thành lập doanh nghiệp như sau:      Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Doanh nghiệp năm 2020.    

Xem tiếp »

Những nội dung cơ bản về hợp đồng hợp tác

Những nội dung cơ bản về hợp đồng hợp tác

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC  Câu trả lời của Luật sư       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nội dung hợp đồng hợp tác, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nội dung hợp đồng hợp tác như sau: Căn cứ pháp lí:  BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 1. Hợp đồng hợp tác là gì?      Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc đóng góp tài sản,

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sài sản góp vốn cho công ty theo quy định mới nhất 2020

Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sài sản góp vốn cho công ty theo quy định mới nhất 2020

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GÓP VỐN Câu trả lời của luật sư:     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính 1.Tài sản góp vốn là gì?      Theo Điều

Xem tiếp »

Trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật

Trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics như sau: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005, sửa đổi bổ sung năm

Xem tiếp »