Kiến thức luật đầu tư

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài

Ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài Kiến thức của bạn:      Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 83/3016/TT-BTC Nội dung tư

Xem tiếp »

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật Kiến thức của bạn:      Quy định về Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Bảo đảm đầu tư kinh doanh Theo quy định tại điều 4 Luật đầu tư 2014: Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực

Xem tiếp »

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Công văn 4366/BKHĐT-PC năm 2015 Nội dung tư vấn:      Khoản 2 Điều 3 Luật

Xem tiếp »

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế – Hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế – Hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế - Hoạt động đầu tư tại Việt Nam Kiến thức của bạn:       Quy định của pháp luật về hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Điều kiện thành lập tổ chức kinh tế      Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo

Xem tiếp »

Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Hỗ trợ đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Nội dung tư

Xem tiếp »

Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh Kiến thức của bạn:      Thủ tục ưu đãi đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 83/2016/TT-BTC Nội dung tư vấn: Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư      Khoản 5 Điều 3

Xem tiếp »

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ    Kiến thức của bạn:      Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu

Xem tiếp »

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC   Kiến thức của bạn:    Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 /

Xem tiếp »

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất

THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ   Kiến thức của bạn:     Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo

Xem tiếp »

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn:      Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo

Xem tiếp »