Văn bản luật dân sư

Chỉ thị 16/CT-TTg thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch covid-19

Chỉ thị 16/CT-TTg thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch covid-19

Chỉ thị 16/CT-TTg      Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Ngày 31/03/2020 Thủ tướng Chính Phủ đã ra chỉ thị số 16/CT-TTg  về các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch covid-19. Nội dung cụ thể như sau: THỦ TƯỚNG CHÍNH

Xem tiếp »

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007

Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm  Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội nước thông qua vào ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2008. Luật này có phạm vi điều chỉnh là về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Riêng đối tượng là việc phòng, chống nhiễm vi rút

Xem tiếp »

Quyết định 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020

Quyết định 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020

Quyết định 219/QĐ-BYT Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid- 19, và do thực trạng mức độ nghiêm trọng của dịch gây ra đối với sức khỏe toàn dân. Nhằm hoàn thiện hóa, kịp thời bổ sung danh mục các loại bệnh truyền nhiễm nhóm A theo đúng tình hình xã hội, Bộ Y tế ban hành quyết định số 219/QĐ-BYT quy định về vấn đề này. Cụ thể như

Xem tiếp »

Tải thông tư 01/2020/TT-NHNN

Tải thông tư 01/2020/TT-NHNN

THÔNG TƯ 01/2020/TT-NHNN      Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Tải nghị định 30/2020/NĐ-CP

Tải nghị định 30/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP      Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Xem tiếp »

Mẫu lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản

Mẫu lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản

LỜI CHỨNG CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN Lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản (trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng khai nhận di sản) Ngày........................... tháng.................. năm.............. (Bằng chữ.............................

Xem tiếp »

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người

TẢI MẪU LỜI CHỨNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch) Lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người trong một giấy tờ,

Xem tiếp »

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người

Tải mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của một người

MẪU LỜI CHỨNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch) I. Lời chứng chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Xem tiếp »

Tải thông tư 01/2020/TT-BTP

Tải thông tư 01/2020/TT-BTP

THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP       Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật; chứng thực hợp đồng, giao dịch và thẩm quyền chứng thực tại các huyện đảo. BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP

Tải Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP

NGHỊ QUYẾT 01/2020/NQ-HĐTP      Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2020, có hiệu lực từ 10 tháng 4 năm 2020;      Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 01/2020/NQ-HĐTP: Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về

Xem tiếp »