Văn bản luật dân sư

Nghị định 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

Nghị định 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

CHÍNH PHỦ   -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 78/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày

Xem tiếp »

Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14

Xem tiếp »

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2015/TT-BQP Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ      Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;      Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;      Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày

Xem tiếp »

Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân

Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN XUẤT NGŨ ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN      Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;      Căn cứ Nghị định số

Xem tiếp »

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ÁN PHÍ VÀ LỆ PHÍ TÒA ÁN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Căn cứ

Xem tiếp »

Nghị định 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Nghị định 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 85/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2010/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ BỘ TRƯỞNG

Xem tiếp »

Tải luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 – Luật Toàn Quốc

Tải luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 – Luật Toàn Quốc

Luật tổ chức Tòa án nhân dân QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 62/2014/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014   LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH

Xem tiếp »

Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân

Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân

BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/1999/TT-BCA(C13) Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1999  THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 04/1999/TT-BCA(C13) NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN      Ngày 3 tháng 2 năm

Xem tiếp »

Nghị định 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân

Nghị định 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;      Để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an

Xem tiếp »
Trang 1 của 1112345...10...Cuối »