Văn bản luật dân sư

Tải Luật bảo vệ môi trường năm 2014 theo pháp luật hiện hành

Tải Luật bảo vệ môi trường năm 2014 theo pháp luật hiện hành

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014      Ngày 23/06/2014, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật số 55/2014/QH13 về việc ban hành Luật bảo vệ môi trường.      Luật bảo vệ môi trường có nội dung như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014

LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014      Ngày 13/11/2008, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật số 24/2008/QH12 về việc ban hành Luật quốc tịch Việt Nam; sau đó Luật được sửa đổi, bổ sung ngày 24/06/2014.      Luật quốc tịch Việt Nam có nội dung như sau: QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM THEO THỦ TỤC RÚT GỌN      Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn số 80-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN.….. (1) Số: ....../ ....../QĐ-PT                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

Tải mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KIẾN NGHỊ VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN      Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn số 78-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM THEO THỦ TỤC RÚT GỌN      Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn số 77-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)  TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1)  Số: ....../ ....../QĐST-….. (2)          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Hội đồng xét xử

     QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      Mẫu số 46-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)   Số:...../...../QĐST-….. (2)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ......, ngày...... tháng ......

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CHO THẨM PHÁN Mẫu số 45-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)          Số:...../...../QĐST- ……(2)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                  

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định sửa chữa bổ sung bản án phúc thẩm

Tải mẫu quyết định sửa chữa bổ sung bản án phúc thẩm

MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬA CHỮA BỔ SUNG BẢN ÁN PHÚC THẨM Mẫu quyết định sửa chữa bổ sung bản án phúc thẩm số 76-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) Số:..../QĐ-SCBSBA            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Xem tiếp »

Tải mẫu bản án phúc thẩm và hướng dẫn sử dụng

Tải mẫu bản án phúc thẩm và hướng dẫn sử dụng

MẪU BẢN ÁN PHÚC THẨM Mẫu bản án phúc thẩm số 75-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)         Bản án số(2) ......../......./....... Ngày(3) ........-........-.............. V/v tranh chấp(4).................         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Dân sự 2015 Nghị định 8020/ 2013 VBHN-BTP Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm Nội dung tư vấn:      Theo Nghị định 8020/ 2013 VBHN-BTP Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Xem tiếp »
Trang 1 của 812345...Cuối »