Thuế

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI NHẬN THƯỞNG BẰNG CỔ PHIẾU   Kiến thức của bạn:      Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày

Xem tiếp »

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào?

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào?

KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Kiến thức của bạn:      Khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Nghị định số

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Thủ tục khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

 KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN   Kiến thức của bạn :      Thủ tục khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên Kiến thức của Luật sư : Căn cứ pháp lý : Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn là chứng khoán

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn là chứng khoán

THỦ TỤC KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN LÀ CHỨNG KHOÁN   Kiến thức của bạn:      Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày

Xem tiếp »

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ    Kiến thức của bạn:      Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo pháp luật mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn là bất động sản

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn là bất động sản

THỦ TỤC KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN   Kiến thức của Luật sư :      Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản. Kiến thức của bạn : Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN   Kiến thức của bạn:      Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn

KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN   Kiến thức của bạn:       Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản

KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN     Kiến thức của bạn:       Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số

Xem tiếp »

Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên

Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên

DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CHO NHÂN VIÊN   Kiến thức của bạn:     Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về

Xem tiếp »
Trang 5 của 7« Đầu...34567