Thuế

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế.

NGHỊ ĐỊNH 12/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Xem tiếp »

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ

Nghị định 51/2010/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Thông tư 78/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP

Thông tư 78/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số

Xem tiếp »

Thông tư 96/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thông tư 96/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI BỔ

Xem tiếp »

Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ      Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;    

Xem tiếp »

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ      Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều của

Xem tiếp »

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất luật thuế giá trị gia tăng hiện nay

Văn bản hợp nhất luật thuế giá trị gia tăng hiện nay

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016   LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi,

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay

Văn bản hợp nhất luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016   LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa

Xem tiếp »
Trang 1 của 912345...Cuối »