Tải Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL quy định về công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1)

Tải Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL quy định về công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1)5 (100%) 1 vote BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Tải Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL quy định về công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1)
5 (100%) 1 vote

B VĂN HÓA, TH THAO 
VÀ DU LỊCH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1064/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC TRẬN ĐẤU, GIẢI THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM CĂN CỨ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC NĂM 2018 (ĐỢT 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 306/LĐBĐVN ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc đề xuất danh mục các giải đấu bóng đá quốc tế năm 2018 được FIFA công bố, phê chuẩn;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới công bố, phê chuẩn được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế năm 2018 (đợt 1) như sau:

1. Danh mục các trận đấu bóng đá quốc tế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này (trừ các trận đấu có các đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc các Câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam tham dự).

2. Danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (trừ các trận đấu có các đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc các Câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam tham dự).

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Tài chính;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Lưu: VT, TCTDTT, HL (250b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

                                         Lê Khánh Hải

 
 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TRẬN THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành theo Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Quyết định 1064/QĐ-BVHTTD

Quyết định 1064/QĐ-BVHTTD

…………………………………………………………….

     Bạn có thể xem Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL quy định về công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1) tại:

     >>> Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDLquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.