Tải mẫu phiếu khai báo tạm vắng

Tải mẫu phiếu khai báo tạm vắng: 1. Họ và tên (1):.........................2. Ngày,tháng, năm sinh: …....../.....…/.................… 3. Giới tính:…

TẢI MẪU PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK05 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./TV

 

 

 

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

1. Họ và tên (1):…………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày,tháng, năm sinh: ………/…..…/……………..… 3. Giới tính:……… 4. Quốc tịch:………..

5. CMND số:……………………….. 6. Hộ chiếu số:……………………………………………………….

7. Nơi thường trú/ tạm trú (2):…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm: …/…/… đến ngày …/…/… 9. Lý do tạm vắng và nơiđến (3):

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

……., ngày … tháng … năm ….
TRƯỞNG CÔNG AN…………

(Ký, ghi rõ họ tên)

……., ngày … tháng … năm ….
NGƯỜI KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

phiếu  khai báo tạm vắng

Cách ghi phiếu khai báo tạm vắng

 (1) Viết chữ in hoa đủ dấu.

(2) Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại

(3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

– Mục “Nơi thường trú/nơi tạm trú”: Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại.

– Mục “Lý do tạm vắng”: Ghi rõ lý do đi khỏi nơi cư trú.

– Phần phiếu cấp cho công dân thì Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi cấp phiếu khai báo tạm vắng phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu; phần lưu thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn và người khai báo chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên.

     >>> Tải mẫu phiếu để khai báo tạm vắng

Liên kết tham khảo: