Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

TẢI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN… PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  —————   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Số: ……………. Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…… Đăng […]

TẢI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HỘ KINH DOANH

Số: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………………….

4. Vốn kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………… /………. /………. Dân tộc: …………………………… Quốc tịch: ………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……………………. /………. /………. Nơi cấp: ……………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

STT

Tên thành viên

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 Bạn có thể tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hộ kinh doanh

 Liên kết tham khảo: