quyết định

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Quyết định số 1246/QĐ-BYT       Quyết định số 1246/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Văn bản này được ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2017. Ban hành kèm theo quyết định là Phụ lục gồm 3 biểu mẫu dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi tiến hành kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Sau đây là

Xem tiếp »