em chỉnh sửa lại cho lại đúng nhé

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012- Mới nhất

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012- Mới nhất

  LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM  HÀNH CHÍNH     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. Điều 2.

Xem tiếp »