đất đai

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu về bảng giá đất

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu về bảng giá đất

QUYẾT ĐỊNH 31/2018/QĐ-UBND TỈNH LAI CHÂU         Hiện nay quyết định 31/2018/QĐ-UBND được ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nhằm mục đích quy định về bảng giá đất tại tỉnh Lai Châu. Quyết định này được áp dụng tính giá đất trong thời gian 2018 – 2022.   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa về bảng giá đất

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa về bảng giá đất

QUYẾT ĐỊNH 30/2014/QĐ-UBND         Hiện nay quyết định 30/2014/QĐ-UBND được ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nhằm mục đích quy định về bảng giá đất tại tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này được áp dụng tính giá đất trong thời gian 2015 – 2019.           ỦY BAN NHÂN DÂN           TỈNH KHÁNH HÒA                        ------- CỘNG HÒA

Xem tiếp »