Tải Quyết định 30/2019/QĐ-UBND 

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020....

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND 

     Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 100/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn

thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014.TT-BTNMT ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoa XV, kỳ họp thứu 12 về các loại giá đất trên địa bàn thanh phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 12448/TTr-STNMT ngày 30/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, thay thế các Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về các loại giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

Để xem Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bạn có thể tham khảo tại đường link dưới đây:

=>>> Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 30/2019/QĐ-UBND , quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí gọi 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                       Chuyên viên: Tú Anh