Tải mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Tải mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại5 (100%) 1 vote XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI      Ban hành kèm theo Nghị định 81/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể  từ 15/7/2018. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, […]

Tải mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
5 (100%) 1 vote

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

     Ban hành kèm theo Nghị định 81/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể  từ 15/7/2018. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……………. 
V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

………, ngày …. tháng …. năm 20…….

 

Kính gửi:

– Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại (nếu có);
– Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ
(không phải là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại).

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Trả lời công văn số…… ngày… tháng… năm… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

– Tên chương trình khuyến mại: ………………………………………………………………………………

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: …………………………………………………………………….

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ……………………………………………………………………..

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………………………………………………

– Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………….

– Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ………………………………………………………………..

– Hình thức khuyến mại: …………………………………………………………………………………………

– Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………..

– Cơ cấu giải thưởng: …………………………………………………………………………………………….

– Tên của các thương nhân cùng thực hiện chương trình khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).

– Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình kinh doanh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

– Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của thương nhân kèm theo.

Nơi nhận:

– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.