Tải mẫu thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường

Tải mẫu thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BÔI THƯỜNG2 THÔNG BÁO 3 Về việc dừng giải quyết yêu cầu bồi thường 4 Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo […]

Tải mẫu thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BÔI THƯỜNG

Mẫu 04/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có)

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:…../TB-…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

   ……(2)…, ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO

Về việc dừng giải quyết yêu cầu bồi thường

Kính gửi:…………………………(3)…………………………………….

Địa chỉ……………………………(4)…………………………………….

Ngày…../……/……. , ……….(5)………… đã nhận được hồ sơ của Ông/Bà yêu cầu …….(5)………giải quyết bồi thường.

………(5)……..đã thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường của Ông/Bà và thông báo cho Ông/Bà biết theo Thông báo số…(6)….. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường của Ông/Bà, ……(5)……..nhận thấy ……………….(7)……..thuộc căn cứ quy định tại điểm….(8)….khoản 2 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ……(5)……..dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường và trả lại hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Ông/Bà (gửi kèm Thông báo này)./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– …(9)…(để biết);
– Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường

(1) Chữ viết tắt của cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3)(4) Ghi thông tin người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Ghi tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(6) Ghi số, ngày tháng ban hành Thông báo thụ lý yêu cầu bồi thường.

(7) Ghi lý do dừng việc giải quyết bồi thường tương ứng với các điểm quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

(8) Ghi điểm tương ứng với lý do dừng việc giải quyết bồi thường quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

 (9) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!