Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN2 QUYẾT ĐỊNH3 Hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện4 Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết […]

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Mu số 02/HS (Ban hành kèm theo Công văn s 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN (1) ……………………(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../…../….. (2)

………, ngày….. tháng….. năm ………(3)

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

TÒA ÁN(4)………………………

– Thành phần Hội đồng phiên họp xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm có:(5)

Chánh án – Chủ tịch hội đồng: Ông (Bà)………………………………………………………………….

Các Thẩm phán: Ông (Bà)…………………………………………………………………………………….

Ông (Bà)……………………………………………………………………………………………………………..

– Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(6)…………………………………………………………………………….

– Đại diện Viện Kiểm soát (7)……………………………………………………………………….. tham gia phiên họp:

Ông (Bà)……………………………………………………………………………………… – Kiểm sát viên.

– (8)…………………………………………………………………………………………………………………….

NHẬN THẤY:

Ngày …… tháng ….. năm……, (9)………….. có văn bản số ….. ngày….tháng…năm đề nghị Tòa án(10) ……. hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số…./…../……ngày….tháng…năm…. của Tòa án(11) ………..đối với:(12)………..

XÉT THẤY:

Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau:(13)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào (14)…………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy bỏ quyết định tha tù trước hạn có điều kiện số…/…./…. ngày….tháng….năm….của Tòa án(15)……..đối với:(16) ………..

2. Buộc (17) …….. phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành tại bản án số: ……../……… /HS-ST (PT), ngày…tháng…năm….của Tòa án(18)…là(19)

3. Quyết định này có thể bị kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị.

4(20)……………………………………………………………………………………………….có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
– Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 8 Điều 368 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
– Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
CHÁNH ÁN – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dnmẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

(1) (4) và (10) ghi tên Tòa án nhân dân xem xét hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1: 16/2018/HSST-QĐ).

(3) ghi địa điểm và ngày, tháng, năm ra quyết định.

(5) ghi đầy đủ họ tên của Chánh án, Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).

(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(8) và (9) ghi rõ tên cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người bị đề nghị hủy tha tù trước hạn có điều kiện.

(11) và (15) ghi rõ tên của Tòa án đã ra quyết định tha tù trước hạn có điều kiện.

(12) và (17) ghi đầy đủ họ tên của người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện.

(13) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định của bản án tuyên người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện; tóm tắt nội dung đề nghị; ghi nhận định của Hội đồng, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.

(14) tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(16) ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có); nơi cư trú hoặc nơi làm việc; nghề nghiệp; trình độ văn hóa (học vấn); dân tộc; giới tính; tôn giáo; quốc tịch của người được đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện.

(18) ghi cụ thể tên Tòa án đã ra bản án.

(19) ghi cụ thể hình phạt tù còn lại chưa chấp hành cả bằng số và bằng chữ.

(20) ghi rõ, cụ thể tên của người được tha tù trước hạn có điều kiện, cơ quan, tổ chức phải thi hành quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước hạn có điều kiện.

Bạn có thể tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

      Để được tư vấn vấn chi tiết về quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiệnquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./