Tải mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường

Tải mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG2 QUYẾT ĐỊNH3     Cử người giải quyết bồi thường4 Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường5 Bạn có thể tải mẫu quyết định cử người […]

Tải mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Mẫu 05/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

Số:…../QĐ-…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

          ……(2)…, ngày … tháng … năm……

QUYẾT ĐỊNH

    Cử người giải quyết bồi thường

 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (3)

 

Căn cứ khoản 3 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

Để giải quyết yêu cầu bồi thường của Ông/Bà…………………………..(4)……..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông/Bà ……(5)………Chức vụ:………………… là người giải quyết bồi thường đối với yêu cầu bồi thường của Ông/Bà…………(4)…………Địa chỉ: …….(4)……………………………….

Điều 2. Ông/Bà ……..(5)………… có trách nhiệm thực hiện việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông/Bà……….(5)………và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– ….(6)…..;

– Lưu: VT, HSVV.

 

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường

(1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan giải quyết bồi thường, ví dụ trường hợp Sở A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Giám đốc Sở A”; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A”.

(4) Ghi thông tin người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Ghi họ tên người được cử làm người giải quyết bồi thường.

(6) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Bạn có thể tải mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định cử người giải quyết bồi thường, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

      Xin chân thành cảm ơn!