Tải mẫu biên bản kê biên tài sản theo quy định mới năm 2018

Tải mẫu biên bản kê biên tài sản theo quy định mới năm 2018: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

  BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………………  tại……………………………… 

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Điều tra viên …………………………………………………………………………………………………………..

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… đại diện chính quyền xã/phường/thị trấn.

Ông/bà  ……………………………………………………………………………………………………………… là người chứng kiến.

Bị can/người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình/người đại diện của bị can:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Thi hành Lệnh kê biên tài sản số: …………………………. ngày ………. tháng …… năm …………….

của Cơ quan…………………………………………………………………………………………………… đối với:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………. Giới tính:………… 

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………………….      

Quốc tịch: ………………………..; Dân tộc: ……………………………………; Tôn giáo:………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………   

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã đọc Lệnh kê biên tài sản và tiến hành kê biên những tài sản dưới đây (1):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến, khiếu nại của người theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 128 BLTTHS:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài sản bị kê biên trên đây giao cho ông/bà(2):……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

bảo quản, cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Người được giao bảo quản tài sản bị kê biên mà có hành vi tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, huỷ hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

Việc kê biên tài sản kết thúc hồi …………. giờ …………. ngày …………. tháng ………….. năm …………..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà(2) ………………………………………………..;

một bản gửi Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………………………; một bản giao cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.                              

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO

BẢO QUẢN TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                                                 

 (Ký tên, đóng dấu)

 

BỊ CAN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BỊ CAN

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản kê biên tài sản theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản kê biên tài sản

Hướng dẫn kê khai  biên bản kê biên tài sản

(1)  Ghi rõ tên gọi, số lượng, tình trạng từng tài sản bị kê biên.

(2) Ghi rõ chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của người bị kê biên tài sản.

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản kê biên tài sản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.