Văn bản sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 19/VBHN-VPQHHà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 LUẬTSỞ HỮU TRÍ TUỆLuật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung

Xem tiếp »