Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại trong tố tụng dân sự

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong tố tụng dân sự: Người khiếu nại có các quyền sau đây: tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI  KHIẾU NẠI

Kiến thức của bạn:

     Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại trong tố tụng dân sự

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại bắt đầu từ điều 500. Nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

     Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

     Đối với bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nếu có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nếu có khiếu nại, kiến nghị thì không giải quyết theo quy định của Chương này mà được giải quyết theo quy định của các chương tương ứng của Bộ luật này.

2. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

a. Người khiếu nại có các quyền sau đây:

– Tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khiếu nại;

– Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án;

– Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại;

– Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

– Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

b. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

– Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

– Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

– Không được lạm dụng quyền khiếu nại để cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án;

– Chấp hành quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời gian khiếu nại;

– Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

3. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại

a. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:

– Được biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi trong tố tụng bị khiếu nại;

– Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình.

b. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

– Giải trình về quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

– Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

– Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Thời hiệu khiếu nại

     Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.

     Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

5. Hình thức khiếu nại

     Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

     Để được tư vấn chi tiết về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

      Xin chân thành cảm ơn!