Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc GiangĐánh giá bài viết      Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND […]

Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang
Đánh giá bài viết

     Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

……………..1……………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ….

                      …, ngày….. tháng …..năm ….

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án…………………..

               Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..………….2………………………………………..

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê dất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 37/TT-BTNMT 30/6/2014 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số      /2014/QĐ-UBND ngày    /    /2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ………… được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………;

Căn cứ …………………………………………………………………………..

Căn cứ Biên bản thẩm định Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng……………………………………………. đề nghị UBND …………….. phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án………………..…, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng diện tích đất thu hồi chuyển mục đích sử dụng: ……… m², trong đó:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tổng giá trị phương án: ……………………. đồng (Bằng chữ:……….).

Trong đó:

1. Kinh phí bồi thường về đất: …………. đồng, gồm:

– Đất ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kinh phí bồi thường hoa màu, tài sản trên đất (nếu có): ……. đồng, gồm:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Kinh phí bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có): …. đồng, gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Các khoản hỗ trợ: …….. đồng, gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: ….. đồng, gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường

Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường

6. Việc bồi thường bằng đất (nếu có):

7. Phương án bố trí tái định cư (nếu có):

– Địa điểm bố trí tái định cư: ………………………………………………………………………………………………

– Diện tích lô đất tái định cư: ………………………………………………………………………………………………

– Giá đất tái định cư: …………………………………………………………………………………………………………

– Các thông tin cần thiết khác có liên quan đến việc bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân.

(Trong trường hợp hộ gia đình cá nhân tự lo chỗ ở tái định cư thì ghi rõ số tiền hỗ trợ kèm theo Đơn đề nghị của Hộ gia đình…;

8. Ý kiến, kiến nghị của tổ chức/hộ gia đình/cá nhân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kết quả giải quyết (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Các nội dung cần thiết khác có liên quan (nếu có): ………………………….………….

(Có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết kèm theo)

Đề nghị ……………….. xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …..
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

1 Ghi tên cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền

2 Ghi tên Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường

>>> Tải Mẫu tờ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về mức phạt vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình mới nhất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!