Mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc GiangĐánh giá bài viết      Mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND […]

Mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang
Đánh giá bài viết

     Mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang

…………….1……………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:            /TTr-…….

…………., ngày…. tháng……. năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Dự án ………………………………………………………….

                      Kính gửi: ……………………………..………2………………………………………………

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/ 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/ 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê dất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồ đất; số 37/TT-BTNMT 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số      /2014/QĐ-UBND ngày    /    /2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ………………………………………………. trình ……………….. thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án ……………………………… với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng diện tích đất thu hồi chuyển mục đích sử dụng: ……… m², trong đó:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………….

III. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tổng giá trị phương án: ……. ……………… đồng (Bằng chữ:……….).

Trong đó:

1. Kinh phí bồi thường về đất: …………. đồng, gồm:

– Đất …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kinh phí bồi thường hoa màu, tài sản trên đất (nếu có): ……. đồng, gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kinh phí bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có): …. đồng, gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Các khoản hỗ trợ: …….. đồng, gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: ….. đồng, gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường

Mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường

6. Việc bồi thường bằng đất (nếu có):

7. Phương án bố trí tái định cư (nếu có):

– Địa điểm bố trí tái định cư:……………………………………………………………………………………………..

– Diện tích lô đất tái định cư: ……………………………………………………………………………………………

– Giá đất tái định cư: ………………………………………………………………………………………………………

– Các thông tin cần thiết khác có liên quan đến việc bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân.

(Trong trường hợp hộ gia đình cá nhân tự lo chỗ ở tái định cư thì ghi rõ số tiền hỗ trợ kèm theo Đơn đề nghị của Hộ gia đình…;

7. Ý kiến, kiến nghị của tổ chức/hộ gia đình/cá nhân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kết quả giải quyết (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Các nội dung cần thiết khác có liên quan (việc di dời các công trình của tổ chức, cơ sở tôn giáo; di dời mồ mả….):……………………………………………………..

(Có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết kèm theo)

Vậy ………. đề nghị ……………… xem xét, thẩm định./.

 

 

Nơi nhận: 
– Như trên;

– ……..
– Lưu: VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG GPMB
(Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

1 Tên tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

2 Tên cơ quan chủ trì thẩm định

>>> Tải mẫu tờ trình thẩm về việc định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!