Luật thuế

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

THỦ TỤC  ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC   Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc (Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế). Kiến thức của Luật sư:      Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định như sau:        Cá nhân lập hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhân viên

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhân viên

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CHO NHÂN VIÊN   Kiến thức của bạn:       Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhân viên Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN Kiến thức của Luật sư:      Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Kiến thức của bạn:        Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số

Xem tiếp »

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê được quy định như thế nào?

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê được quy định như thế nào?

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ   Kiến thức của Luật sư:      Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê Kiến thức của bạn:       Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm, gửi đến cơ quan Thuế địa phương nơi có tài sản cho thuê. Thời hạn khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Kiến thức của bạn:      Thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Kiến thức của Luật sư : Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy

Xem tiếp »

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VỚI CƠ QUAN THUẾ   Kiến thức của bạn:       Thủ tục giải thể Doanh nghiệp với cơ quan thuế Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Xem tiếp »

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình

THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH Kiến thức của bạn:      Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số

Xem tiếp »

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ   Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế Kiến thức của Luật sư:      Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHẤU TRỪ NỘP THAY CHO NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI     Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức ủy nhiệm thu. Kiến thức của Luật sư: Căn

Xem tiếp »