Văn bản luật hành chính

Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quy định 205-QĐ/TW BỘ CHÍNH TRỊ  -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 205-QĐ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Thực hiện Nghị quyết

Xem tiếp »

Tải thông tư 15 năm 2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe

Tải thông tư 15 năm 2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe

TẢI THÔNG TƯ 15 NĂM 2014 CỦA  BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Điều 167 Bộ luật dân sự năm 2005; Căn cứ Nghị định

Xem tiếp »

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Luật tín ngưỡng tôn giáo      Nhằm mục đích quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tôn tại trong xã hội hiện nay phù hợp quy định trong Hiến pháp và pháp luật liên quan. Luật tín ngưỡng tôn giáo quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, theo mẫu số 62:  TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

 QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO THẨM PHÁN     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán, cụ thể theo mẫu số 59: TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, cụ thể theo mẫu số 60: TÒA ÁN NHÂN DÂN ....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, cụ thể theo mẫu số 58: TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1)   Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định buộc thi hành án hành chính

Tải mẫu quyết định buộc thi hành án hành chính

QUYẾT ĐỊNH BUỘC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH      Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định buộc thi hành án hành chính, cụ thể theo mẫu số 57:  TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)....   Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày........ tháng....... năm..... QUYẾT

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định giám đốc thẩm của ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao

Tải mẫu quyết định giám đốc thẩm của ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO      Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định giám đốc thẩm của ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao, cụ thể theo mẫu số 55:   TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI...... (1)       Quyết định giám đốc thẩm Số: ......./....... (2)/HC-GĐT Ngày

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Tải mẫu quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO      Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, cụ thể theo mẫu số 54:  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO       Quyết định giám đốc thẩm Số (1) ......../......./HC-GĐT Ngày (2)

Xem tiếp »
Trang 1 của 2212345...1020...Cuối »