Văn bản luật hành chính

Tải Thông tư 41/2019/TT-BCA

Tải Thông tư 41/2019/TT-BCA

THÔNG TƯ 41/2019/TT-BCA      Thông tư 41/2019/TT-BCA  được ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tư 41/2019/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019. BỘ CÔNG AN ------- CỘNG

Xem tiếp »

TẢI THÔNG TƯ 31/2019/TT-BGTVT

TẢI THÔNG TƯ 31/2019/TT-BGTVT

THÔNG TƯ 31/2019/TT-BGTVT       Thông tư 31/2019/TT-BGTVT thay thế Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ưu

Xem tiếp »

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP      Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính được ban hành ngày 31 tháng 10 năm 21013 và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013. Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan

Xem tiếp »

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP        Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa (BPMC) được quy định một cách chi tiết, rõ ràng hơn so với quy định hiện hành, cụ thể như sau: - Đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật

Xem tiếp »

Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quy định 205-QĐ/TW BỘ CHÍNH TRỊ  -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 205-QĐ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Thực hiện Nghị quyết

Xem tiếp »

Tải thông tư 15 năm 2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe

Tải thông tư 15 năm 2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe

TẢI THÔNG TƯ 15 NĂM 2014 CỦA  BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Điều 167 Bộ luật dân sự năm 2005; Căn cứ Nghị định

Xem tiếp »

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Luật tín ngưỡng tôn giáo      Nhằm mục đích quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tôn tại trong xã hội hiện nay phù hợp quy định trong Hiến pháp và pháp luật liên quan. Luật tín ngưỡng tôn giáo quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, theo mẫu số 62:  TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán

 QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO THẨM PHÁN     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho thẩm phán, cụ thể theo mẫu số 59: TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho hội đồng xét xử, cụ thể theo mẫu số 60: TÒA ÁN NHÂN DÂN ....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......,

Xem tiếp »