Văn bản luật hình sự

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH

Xem tiếp »

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 01/2006/NQ-HĐTP  Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2006  NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của

Xem tiếp »

Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 06/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng

Xem tiếp »

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10  LỜI NÓI ĐẦU Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức,

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo

Tải mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo

THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU LÀM LẠI HOẶC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐƠN KHÁNG CÁO     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo, cụ thể theo mẫu số 26: TÒA ÁN NHÂN DÂN.... (1) Số:..../..../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày...

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử, căn cứ theo số 11:  TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1) Số: ...../..... (2)/QĐST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Hướng dẫn áp dụng một số quy định phần chung của BLHS 1999

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2000/NQ-HĐTPHà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2000 NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999     HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOCăn cứ vào Điều 20 và Điều 21 Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung ngày

Xem tiếp »

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I NHIỆM VỤ VÀ

Xem tiếp »