Văn bản luật hình sự

Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ công an ban hành

Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ công an ban hành

Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ công an ban hành BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH VỀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ      Căn cứ Bộ luật

Xem tiếp »

Tải Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về việc áp dụng một số quy định tại chương các tội xâm phạm sỡ hữu

Tải Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về việc áp dụng một số quy định tại chương các tội xâm phạm sỡ hữu

BỘ CÔNG AN-BỘ TƯ PHÁP-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP                                                  Hà Nội , ngày 25 tháng 12 năm 2001   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tải mẫu quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN Mẫu số 01/HS (Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN (1) ………………(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …../…../….. (2) ………, ngày..... tháng..... năm ………(3)   QUYẾT ĐỊNH Tha tù trước thời hạn có điều

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN Mẫu số 02/HS (Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN (1) ……………………(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …../…../….. (2) ………, ngày..... tháng..... năm ………(3)   QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ

Xem tiếp »

Tải Luật đặc xá năm 2007 mới nhất theo pháp luật hiện hành

Tải Luật đặc xá năm 2007 mới nhất theo pháp luật hiện hành

QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007   LUẬT ĐẶC XÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật đặc xá. Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

Xem tiếp »

Tải Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Tải Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT      Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố

Xem tiếp »

Tải Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012

Tải Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012

Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 27/2012/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ

Xem tiếp »

Tải Luật phòng chống rửa tiền năm 2012 mới nhất hiện nay

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 07/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012  LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa

Xem tiếp »

Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

NGHỊ ĐỊNH 120/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam ngày

Xem tiếp »

Tải luật đặc xá 2007 07/2007/QH12 Luật Toàn quốc

Tải luật đặc xá 2007 07/2007/QH12 Luật Toàn quốc

LUẬT ĐẶC XÁ 2007 QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT ĐẶC XÁ      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;      Quốc hội ban hành Luật đặc xá.    

Xem tiếp »
Trang 1 của 41234