Văn bản luật hành chính

Nghị định 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Nghị định 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 75/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày  02  tháng 8  năm 2006  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH  MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;      Xét đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;      Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6

Xem tiếp »

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 30-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016  QUY ĐỊNH THI HÀNH CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG      - Căn cứ Điều lệ Đảng;      - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;      - Xét

Xem tiếp »

Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2006/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ

Xem tiếp »

Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;      Theo đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;      Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội

Xem tiếp »

Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP của Chính phủ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẰNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 170/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM

Xem tiếp »

Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ      Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

Xem tiếp »

Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 81/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6

Xem tiếp »

Tải Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014

Tải Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật giáo dục nghề nghiệp.      Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG      Điều 1. Phạm vi điều

Xem tiếp »
Trang 1 của 912345...Cuối »